اتمام ثبت نام به منزلۀ مطالعه و پذیرش تمامی قوانین سایت می باشد.